Algemene voorwaarden

 

Artikel 1

Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Vaping Dutchman;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Vaping Dutchman georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2

Identiteit van The Vaping Dutchman: A.S.J. Jongen, Laatbankstraat 27, 6291EB Vaals, The Netherlands, info@vaping-dutchman.com

Artikel 3

Toepasselijkheid:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Vaping Dutchman en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Vaping Dutchman zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4

Het aanbod:

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Vaping Dutchman gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Vaping Dutchman niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  1. de prijs inclusief belastingen
  2. de eventuele kosten van aflevering
  3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
  4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
  5. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst
  6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van deprijs
  7. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief
  8. indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is
  9. de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt
  10. de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten
  11. de gedragscodes waaraan Vaping Dutchman zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen
  12. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5

De overeenkomst:

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Vaping Dutchman onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Vaping Dutchman passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Vaping Dutchman daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. The Vaping Dutchman kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Vaping Dutchman op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. The Vaping Dutchman zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  2. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  3. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij The Vaping Dutchman deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
  4. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Artikel 6

De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Vaping Dutchman producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Vaping Dutchman geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien The Vaping Dutchman dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 7

Conformiteit en Garantie

 1. The Vaping Dutchman staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Vaping Dutchman, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Vaping Dutchman jegens Vaping Dutchman kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 3. Op alle gebruiksartikelen rust een DOA garantie ( Death On Arrivel). Dat houdt in dat wanneer u een produkt ontvangt dat bij aankomst niet blijkt te werken, dit produkt vervangen zal worden, mits u deze retour zendt naar het door Vaping Dutchman aangegeven vestiging adres, en er op de dag van ontvangst melding via email van is gemaakt . Retourzendingen dienen gedaan te worden in een bubbel envelop. Een gewone envelop beschermt uw spullen niet voldoende tegen de sorteermachine bij POSTNL. De kosten van retourzending zijn ten laste van de verzender. Zodra het DOA artikel is ontvangen, en gecontroleerd is op defectie, wordt er bij vastellen van defectie kosteloos een vervangend exemplaar toegestuurd. Onder gebruiksartikelen worden onder meer verstaan: atomizers, cartomizers en tankjes. Aangeraden wordt om een artikel bij ontvangst te controleren op werkzaamheid. * Op batterijen en laders rust 1 maand garantie * Liquids kunnen uit hygienisch oogpunt niet worden geretourneerd.

Artikel 8

Levering en uitvoering

 1. The Vaping Dutchman zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Vaping Dutchman het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Vaping Dutchman zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Vaping Dutchman.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorgingaan de consument bij Vaping Dutchman, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9

Duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaaldetijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 10

Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen teworden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kande consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffendebestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Vaping Dutchman te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Vaping Dutchman behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11

Klachtenregeling

 1. The Vaping Dutchman beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Vaping Dutchman, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Vaping Dutchman ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Vaping Dutchman binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 12

Aanvullende of afwijkende bepalingen Algemene regels voor het gebruik van een elektrische sigaret.

 1. Laad batterijen altijd op met de bijgeleverde USB lader en AC adapter uit de startset. Laad geen batterijen van andere merken op met de bijgeleverde multilader of USB lader en AC adapter uit de startset. Het uitwisselen van USB laders, AC adapters en batterijen van andere merken is geheel voor eigen risico.
 2. Bescherm batterijen tegen beschadiging door scherpe voorwerpen en/of water. Vervoer uw elektrische sigaret altijd in een stevige case of dergelijks. Het in de zak steken of onbeschermd in een tas vervoeren van batterijen is voor eigen risico. Hierdoor kan een batterij en atomizer/cartomizer/clearomizer doorbranden, afbreken of beschadigen, wat kan resulteren in kortsluiting. Voorkom het laten vallen van batterijen, een batterij is niet schokbestendig en kan hierdoor onherstelbaar beschadigen. Maak contactpunten van laders en batterijen regelmatig schoon. Dit voorkomt laadproblemen.
 3. Volg altijd nauwkeurig de gebruiksaanwijzing op zoals beschreven in de handleiding van een startset, of zoals op de website staat beschreven. Alle onderdelen van een elektrische sigaret zijn uitsluitend bestemd om deze als zodanig te gebruiken. Neem bij falen van èèn van de onderdelen binnen de garantietermijn contact met ons en volg de instructies op die u meegedeeld worden. Door het zelf aanbrengen van aanpassingen aan een elektrische sigaret in originele staat, vervalt de garantie en aansprakelijkheid.
 4. Het gebruik van een elektrische sigaret is niet geschikt voor personen jonger als 18 jaar, personen met hart en/of bloeddruk klachten, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, personen met een allergie voor èèn van de ingrediënten en astmapatiënten. Door een bestelling te plaatsen op de website verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent en niet voldoet aan de zojuist beschreven gezondheidsklachten en/of zwangerschapscondities.
 5. De omschrijvingen van de smaken van de liquids op de website zijn van persoonlijke aard. Smaken zijn verschillend!
 6. Het gebruik van een elektrische sigaret is voor eigen risico. Vaping Dutchman is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik van een elektrische sigaret, anders dan is aangeven in de gebruiksaanwijzing of op de website staat vermeld.
 7. The Vaping Dutchman is niet aansprakelijk voor gezondheidsklachten door het gebruik van een elektrische sigaret. Lees onze algemene adviezen, waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen goed door voor u besluit om een elektrische sigaret te gaan gebruiken.
 8. Elektrisch roken is een alternatieve manier van roken. Een elektrische sigaret is geen middel om te stoppen met roken. Wees ervan bewust dat u nicotine binnenkrijgt als u liquids gebruikt met nicotine. Nicotine is een verslavende stof en is slecht voor hart en bloedvaten. Het gebruik van liquids met en zonder nicotine is voor eigen risico.
 9. Liquid is giftig bij inname anders dan door inhalering bij verdamping, en niet bestemd voor orale inname. Liquid is alleen bestemd voor in het gebruik van een elektrische sigaret, op voorgeschreven wijze. The Vaping Dutchman behoudt zich het recht om deze regels ten alle tijden bij te werken.